Regulations

 

 

 

PDF-02

תיקון לתקנות תמא 38 מחודש יולי 2013

תקנות הספנות (ימאים) (תיקון), התשע"ג-2013

 

 

 

 

PDF-02

קובץ התקנות 8360 דרישות לחלון חילוץ וציפוי קירות חוץ

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2 ), התש"ף 2020

 

 

 

PDF-02

תקנות התכנון והבנייה - תוספת קומה בבניין מגורים קיים

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009

 

 

 

PDF-02

תקנות התכנון והבנייה - תיקון מספר 3 - 2008

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

 

 

 

PDF-02

תקנות רישוי עסקים אחסנת נפט 1976

תקנות רישוי עסקי (אחסנת נפט), תשל"ז 1976

 

 

Accessibility